PREZENTARE PROIECT

Finantare

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 2,070,151.35 lei iar asistenta financiara nerambursabila solicitata este 2,028,748.32 lei.

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului este sa contribuie la imbunatatirea competentelor si aptitudinilor profesionale a studentilor care se regasesc la nivelul educational de studii de licenta in vederea cresterii capacitatii acestora de a se incadra cu succes si in mod sustenabil pe piata muncii. Este vizata cresterea relevantei studiilor si competentelor dobandite in timpul stadiilor de invatare prin aprofundarea acestora in cadrul unor stagii de practica aplicata derulata in societati comerciale din domeniile de activitate asociate studiilor, in special a celor din domeniul IT&C. Imbunatatirea cunostintelor in vederea cresterii oportunitatilor de angajare va fi asigurata complementar si in prealabil prin actiuni de dezvoltare a competentelor personale necesare pentru incadrarea pe piata muncii prin activitati de informare si consiliere profesionala. Implementarea proiectului propus va contribui la imbunatatirea competentelor grupului tinta cu scopul cresterii competitivitatii acestora in vederea asigurarii tranzitiei de la scoala la viata activa. Proiectul va contribui la atingerea obiectivului general al POSDRU prin asigurarea imbunatatirii oportunitatilor unui numar de 450 de persoane din grupului sau tinta pentru incadrarea pe piata muncii si va genera un efect pozitiv cu posibilitati de replicare pe termen mediu si lung.

Obiective specifice

Organizarea de sesiuni de orientare profesionala pentru 450 de studenti prin furnizarea de servicii de informare si consiliere profesionala in vederea asigurarii competentelor personale necesare insertiei pe piata muncii.
Obiectiv specific 2(ObS2): sprijinirea initiativelor de parteneriat dintre universitati si societati comerciale prin asocierea organizatorului de practica cu parteneri importanti din domeniul industriei IT&C precum si cu alte organizatii din domenii de activitate relevante pentru grupul tinta al proiectului.
Obiectiv specific 3(ObS3): organizarea de programe de invatare la locul de munca pentru 450 de studenti din domeniile de studiu matematica, informatica, informatica economica, statistica, marketing, afaceri internationale, economie generala si contabilitate prin asigurarea de stagii de practica aplicata transpusa domeniului de studiu in societati comerciale, cu precadere din industria IT&C.

Obiectivele specifice contribuie in mod direct la atingerea obiectivelor Axei Prioritare 2 din POSDRU Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si ale Domeniului Major de Interventie 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa prin aportul adus la cresterea potentialului de ocupabilitate al persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala initiala si prin imbunatatirea corelarii competentelor dobandite in sistemul de educatie cu dinamica pietei muncii, in special cu cea oferita de industria IT&C.

Activitatile proiectului

Proiectul are in vedere 2 categorii de activitati: – activitati destinate direct grupului tinta si activitati ale echipei de implementare menite sa asigure derularea in conditii optime a proiectului (destinate indirect grupului tinta). Activitatile sunt proiectate in cadrul a 3 pachete de activitati (PA).

PA 1: Activitati transversale care cuprind: management de proiect, masuri specifice de informare si publicitate, achizitii de bunuri si servicii.
PA 2: Activitati de dezvoltare a competentelor personale in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa care cuprind: campanie de informare si promovare a activitatilor proiectului, organizarea si derularea selectiei grupului tinta, servicii de informare si consiliere profesionala, sesiuni de sensibilizare.
PA 3: Furnizarea de servicii de stagii de practica in organizatii ale mediului socio-economic care cuprind: pregatirea procedurala a organizarii stagiilor de practica, selectia Partenerilor de practica, selectia tutorilor de practica, organizarea grupului tinta si alocarea stagiilor de practica, sustinerea si derularea stagiilor de practica, monitorizarea si evaluarea implementarii stagiilor de practica si a impactului obtinut, evaluarea competentelor profesionale acumulate de grupul tinta.

Rezultate anticipate

Activitatile proiectului vor conduce la atingerea urmatoarelor rezultate care sustin atingerea obiectivelor specifice:

  • 450 de studenti evaluati psihoprofesional, informati si consiliati profesional in vederea dezvoltarii competentelor personale de integrare pe piata muncii,
  • 450 de studenti sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata activa prin sesiuni de practica activa in organizatii functionale in vederea dobandirii de competente practice cerute pe piata muncii,
  • 40 conventii de practica incheiate intre universitate si organizatiile partenere de practica;
  • 80 de studenti competitivi stimulati financiar prin participarea intr-o sesiune competitiva de evaluare de tip concurs;
  • 450 de studenti constientizati cu privire la nediscriminarea la locul de munca, dezvoltarea personala si sustenabilitatea actiunilor personale profesionale, egalitatea de gen si egalitatea de sanse pe piata muncii, etica la locul muncii.